กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(3)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB4(1)]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ประจ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB1(2)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่่ที่ ศาลากลางจั […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB10(2)]

*****  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากา […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน ของสำนักงานพลังงานจังหวัอุทัยธานี [EB10(1)]

******  ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   ****** เรื่อง ประกาศรา […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB5]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หร […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB7]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดมาตรการ กลไก หร […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB8]

กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB9]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี [EB11(1)]

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดอบรม &#8 […]

  Read more
พ.ค. 1