คู่มือสื่อมวลชน - เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แผ่นพับ - รู้จักปิโตรเลียมกับน้องไดโนว์ ตอนที่ 1
แผ่นพับ - รู้จักปิโตรเลียมกับน้องไดโนว์ ตอนที่ 2
สรุปกฎหมายปิโตรเลียม
ถาม-ตอบยอดฮิต จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้โดยตรงจากกิจการปิโตรเลียม
สัมปทานปิโตรเลียมของไทยกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
การกำหนดและประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
พระราชบัญญัติการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542
พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรม
การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช.5)
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช.6)
แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช.4)
แบบฟอร์มคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช.5)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้น
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้น
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับระยะที่ 2 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อระยะที่ 2 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ
คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาออกใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาออกใบแทนใบรับรองผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเอกสารที่จัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงานของผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ตัวอย่างเอกสาร
แบบ สล.201-1 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ระยะที่ 1
แบบ สล.201-1 ตัวอย่างการกรอก
แบบ สล.201-2 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ระยะที่ 2
แบบ สล.201-2 ตัวอย่างการกรอก
แบบ สล.202-1 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับ ระยะที่ 1
แบบ สล.202-1 ตัวอย่างการกรอก
แบบ สล.202-2 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับ ระยะที่ 2
แบบ สล.202-2 ตัวอย่างการกรอก
แบบ ธพ.ช.1ท-ส คำขอรับใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
แบบ ธพ.ช.1ท-ส ตัวอย่างการกรอก
แบบ ธพ.ช.6ท-ส คำขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
แบบ ธพ.ช.4 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
แบบ ธพ.ช.4 ตัวอย่าง
ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
รายการเอกสาร - การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
หนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พร้อมเอการประกอบการพิจารณา
ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พร้อมเอกสาร
รายการเอกสาร - การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ขั้นตอนก
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ธพ.3
ตัวอย่างการกรอกคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ธพ.3
ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการต่ออายุสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการต่ออายุสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
รายการเอกสาร - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการต่ออายุสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
หนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการต่ออายุสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ธพ.ช 1
ตัวย่างการกรอกหนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ตัวอย่างการกรอกคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ธพ.ช 1
รายการเอกสาร - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอ
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต
ตัวย่างการกรอกหนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พร้อมเอกสารประกอบ
รายการเอกสาร - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
หนังสือขอส่งผลการทดสอบและตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา