รายงานการประชุม การประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 9/10ศาลากลางจังหวัดกระบี่

Download (PDF, 8.89MB)