—– นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมเป็นประธานประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร              วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
—– ในการนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับจังหวัดชุมพรและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ
ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือและสนุบสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่
โรงเรียนวัดดอนชัย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนบ้านดวด โรงเรียนเพียงหลวง 5ฯ (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) โรงเรียนวัดมุจลินทารามและโรงเรียนวัดแหลมปอ

08-05-60-3 08-05-60 08-05-60-10 08-05-60-9 08-05-60-2 08-05-60-4 08-05-60-5 08-05-60-6 08-05-60-7 08-05-60-8