คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ ๖ ) ในลักษณะสินเชื่อดอกเบื่อต่ำให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือการลงทุนสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานวงเงินโครงการ ระยะที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๔๘๙ ล้านบาท ระยะที่ ๖ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้ ไม่เกิน ๕ ปี และโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน ๗ ปี ช่องทางปล่อยเงินกู้ ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่มีสิทธิกู้ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน บริษัทจัดการพลังงาน  ( ESCO ) วงเงินกู้ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อข้อเสนอโครงการ หากผู้ขอรับการสนับสนุนมีเสนอมากกว่า ๑ ข้อ เสนอโครงการ พพ.สงวนลิขสิทธฺในการพิจารณาให้การสนับสนุน อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ( ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้ ) โครงการที่มีสิทธิการขอรับ โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ การส่งเสริม การสนับสนุนต้องเป็นการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ อาคารก่อสร้างที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงการอนุรักษพลังงานโดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน  ( ESCO ) ดำเนินการ

 

Poster เชิญชวน-1

ดาวน์โหลดข้อมูล

aw Energy Book vol1-page-001

เอกสารเผยแพร่กรณีตัวอย่าง 2559

aw energy book vol2-page-001

เอกสารเผยแพร่หรณีตัวอย่าง 2560