คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน มีดังนี้

1.) มีสัญชาติไทย

2.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)

3.) ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

4.) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร/สลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส./พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

5.) กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

Pages from Infographic