ตามที่จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทที่เสด็จพระราชดำเนิน ตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราชย์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงถึงความร่วมมือเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”  (ทำดีด้วยกาย)

                   สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรนำโดย นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมดังนี้
  – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายณรงค์ พลละเเอียด) ร่วมร้องเพลิงชาติ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
             – ร่วมแปลอักษร เป็นเลขเก้าไทย (๙) ล้อมด้วยหัวใจและฐานแปลข้อความว่า แก้มลิงชุมพร 
          – ทำกิจกรรม ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ส่วนศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (เลข ๙) พื้นที่ศาลาทรงงาน ช่วยกันขัดล้างทำความสะอาดประติมากรรมนูนสูง ทำความสะอาดสะพาน ทำความสะอาดถนน/กวาดใบไม้ ถางป่า ตัดกิ่งไม้ ลอกคูน้ำ ตัดหญ้า/ตกแต่งต้นไม้ ดูแลปรับปรุงป้าย/ต้นไม้ทรงปลุก 


k1 s__6012957 s__6012960 s__6012961 s__6012964 s__6012966 s__6012967 s__6012969 s__6012971 s__6012972 s__6012975 s__6012976 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 s__6012979