11         12

ปัจจุบัน พพ. มีการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 มีระยะปล่อยสินเชื่อ 3 ปี (2558-2560) และระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี (2558-2565 ) ซึ่งได้รับงบประมาณกองทุนฯในปี2558 จำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 1,489 ล้านบาท และงบบริหารโครงการในปี 58 จำนวน 11 ล้านบาท และขอผูกพันงบประมาณกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการต่อเนื่องระหว่างปี 2559-2565 จำนวน 37 ล้านบาท

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
– โครงการที่สนับสนุน : โครงการอนุรักษ์พลังงาน
– อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี
– ระยะเวลาชาระคืน : ไม่เกิน 5 ปี
– วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 50 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายัง
ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่อยู่: อาคาร 4 ชั้น 2 เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02 224 5387, โทรสาร 02 224 5397
E-mail: dede.energyfund@gmail.com    

http://www.dedeenergyfund.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน    document-page-001