สพจ.ภูเก็ตร่วมมือกับโรงเรียนกาละพัฒน์ จัดกิจกรรม “ฐานเรียนรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน” เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียน โรงเรียนกาละพัฒน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนกาละพัฒน์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานแก่เยาว์ชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน

มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนกาละพัฒน์

มีกิจกรรมฐานพลังงาน 3 ฐาน 1.ฐานการประหยัดพลังงานงาน 2.ฐานการใช้พลังงานชีวมวล 3.ฐานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_20-09-59_no01 phuket_20-09-59_no02 phuket_20-09-59_no03 phuket_20-09-59_no04 phuket_20-09-59_no05 phuket_20-09-59_no06 phuket_20-09-59_no07 phuket_20-09-59_no08 phuket_20-09-59_no09 phuket_20-09-59_no10 phuket_20-09-59_no11 phuket_20-09-59_no12 phuket_20-09-59_no13 phuket_20-09-59_no14 phuket_20-09-59_no15 phuket_20-09-59_no16 phuket_20-09-59_no17 phuket_20-09-59_no18

Δ