สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลสัญจรพบประชาชน” เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนกระทู้วิทยา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน

“เทศบาลสัญจรพบประชาชน”

มีกิจกรรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและนำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_17-09-59_no01 phuket_17-09-59_no02 phuket_17-09-59_no03 phuket_17-09-59_no04 phuket_17-09-59_no05 phuket_17-09-59_no06 phuket_17-09-59_no07 phuket_17-09-59_no08 phuket_17-09-59_no09 phuket_17-09-59_no10 phuket_17-09-59_no11 phuket_17-09-59_no12 phuket_17-09-59_no13 phuket_17-09-59_no14 phuket_17-09-59_no15 phuket_17-09-59_no16

Δ