สพจ.ภูเก็ตร่วมมือกับโรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม 105 คน

มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมฐานให้ความรู้ด้านพลังงาน ได้แก่ ฐานพลังงานแสงอาทิตย์, ฐานการประหยัดพลังงาน และ ฐานชีวมวล


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

 phuket_10-09-59_no00 phuket_10-09-59_no01 phuket_10-09-59_no02 phuket_10-09-59_no03 phuket_10-09-59_no04 phuket_10-09-59_no05 phuket_10-09-59_no06 phuket_10-09-59_no07 phuket_10-09-59_no08 phuket_10-09-59_no09 phuket_10-09-59_no10 phuket_10-09-59_no11 phuket_10-09-59_no12 phuket_11-09-59_no01 phuket_11-09-59_no02 phuket_11-09-59_no03 phuket_11-09-59_no04 phuket_11-09-59_no05 phuket_11-09-59_no06 phuket_11-09-59_no07 phuket_11-09-59_no08 phuket_11-09-59_no09 phuket_11-09-59_no10 phuket_11-09-59_no11 phuket_11-09-59_no12 phuket_11-09-59_no13

Δ