สพจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเมืองถลาง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน จัดในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง

มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน, การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน, โชว์ศักยภาพการประหยัดพลังงานของรถโมบาย(Energy Mobile Unit) โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_26-08-59_no02 phuket_26-08-59_no03 phuket_26-08-59_no04 phuket_26-08-59_no05   phuket_26-08-59_no08  phuket_26-08-59_no10  phuket_26-08-59_no12 phuket_26-08-59_no13 phuket_26-08-59_no14 phuket_26-08-59_no15 phuket_26-08-59_no16 phuket_26-08-59_no17 phuket_26-08-59_no18 phuket_26-08-59_no19 phuket_26-08-59_no20 phuket_26-08-59_no21  phuket_26-08-59_no23  phuket_26-08-59_no25

Δ