สพจ.ภูเก็ตร่วมมือกับโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรม “โครงการพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่นตามโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนประเภทชุมชนทั่วไปเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559” เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานแก่เยาว์ชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน 

มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต, บุคลากรทางการศึกษาและ อส.พน. ตำบลราไวย์ รวม 320 คน

มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน โดย อ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ และ กิจกรรมฐานพลังงาน 5 ฐาน มีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และ อส.พน. ในพื้นที่


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_19-08-59_no01  phuket_19-08-59_no02  phuket_19-08-59_no03  phuket_19-08-59_no04 phuket_19-08-59_no05  phuket_19-08-59_no06 phuket_19-08-59_no07  phuket_19-08-59_no08 phuket_19-08-59_no09  phuket_19-08-59_no10 phuket_19-08-59_no11  phuket_19-08-59_no17  phuket_19-08-59_no21  phuket_19-08-59_no15 phuket_19-08-59_no16  phuket_19-08-59_no14 phuket_19-08-59_no13  phuket_19-08-59_no18  phuket_19-08-59_no20  phuket_19-08-59_no22

Δ