ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2559 (โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชน มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้พลังงาน ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชนเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการศึกษา กับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น การสร้างวิทยากรพลังงานประจำท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ รวมถึงการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต

                 โดยกิจกรรมโครงการฯ จัดทำแผนพลังงานชุมชนครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “อบรมนักวิจัยพลังงานครั้งที่ 3” ณ ทองรักษ์ฟาร์ม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559


20160811_939 20160811_1350 20160811_1721 20160811_1760 20160811_1971 20160811_2061 20160811_2261 20160811_2274 20160811_3439 20160811_3947 20160811_4098 20160811_4260 20160811_4289 20160811_4680 20160811_5092 20160811_5252 20160811_5351 20160811_5447 20160811_5686 20160811_6944 20160811_6970 20160811_7092 20160811_7438 20160811_8329 20160811_8575 20160811_8610 20160811_9141 20160811_9256