สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างฐานอาชีพกับแผนพลังงาน ด้วยเตาปีบชีวมวล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙            ให้กับ พื้นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘ ตำบลหงาว 

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

IMG_1288 IMG_1296

IMG_1181

IMG_1239

IMG_1215

IMG_1259

IMG_1228

https://www.facebook.com/energy.ranong