สพจ.กระบี่ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559  และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015)  ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9  ณ ห้องประชุม โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ได้เชิญส่วนราชการ จำนวน 91 หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ จำนวน 62 แห่ง เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว

EUI59 (1) EUI59 (2) EUI59 (3) EUI59 (4) EUI59 (6)EUI59 (5)  EUI59 (7) EUI59 (8) EUI59 (9) EUI59 (10) EUI59 (11) EUI59 (13) EUI59 (14)