กิจกรรมการจัดงานประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ

 “ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 ”

วันที่    6 กรกฏาคม พ.ศ. 2559    ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา   อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร
วันที่   7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร
วันที่   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      ณ โรงแรมมรกต   อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร


                   สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงานของจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการติดตามผลปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลให้กับหน่วยงานราชการภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร โดยช่วยเหลือแนะนำ หน่วยงานราชการให้ทราบรายละเอียดขั้นตอน วิธีการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th

                     หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 88 หน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 79 หน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 158 คน ในจังหวัดชุมพร

DSCN0006   DSCN0009

DSCN0011   DSCN0016

DSCN0017   DSCN0020

DSCN0021   DSCN0024

DSCN0025   DSCN0026

DSCN0031   DSCN0035

DSCN0036   DSCN0038

DSCN0039   DSCN0040

DSCN0042   DSCN0044

DSCN0045   DSCN0047

DSCN0048   DSCN0049

DSCN0051   DSCN0052

DSCN0054   DSCN0056
DSCN0059

DSCN0067   DSCN0069

DSCN0071   DSCN0073

DSCN0074   DSCN0075

DSCN0078   DSCN0082

DSCN0084   DSCN0089

DSCN0091   DSCN0093

DSCN0100   DSCN0101

DSCN0110    DSCN0119 DSCN0123    DSCN0124 DSCN0128    DSCN0129 DSCN0131    DSCN0133 DSCN0139    DSCN0143 DSCN0149    DSCN0152 DSCN0154    DSCN0155 DSCN0157    DSCN0167 DSCN0170    DSCN0173 DSCN0178    IMG_9276 IMG_9297    IMG_9271  IMG_9313 IMG_9270 IMG_9305

IMG_9309   IMG_9311
IMG_9317   IMG_9318

IMG_9315   IMG_9325 IMG_9326   IMG_9327 IMG_9331   IMG_9332 IMG_9334   IMG_9337 IMG_9339   IMG_9340 IMG_9341   IMG_9307

 ♦♦♦  https://facebook.com/ ♦♦♦