12472798_10208731630316599_7620674339624560178_n

นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ(ไบโอดีเซล) วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมราชภัฏยะลา
ภายในงานจะมีการบรรยายความเป็นมาโครงการพร้อมมอบนโยบายในหัวข้อ “ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส น้ำมันคือน้ำใจ แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง พิธีมอบอุปกรณ์การรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วให้กับเครือข่ายผู้พิการกว่า 800 คน จาก 225 ชุมชน ครอบคลุม 6 อำเภอ ในจังหวัดยะลา โดยผลที่ได้รับจากโครงการจะสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วกว่า 31,780 ลิตร/เดือน สร้างรายได้เสริมให้เครือข่ายผู้พิการได้กว่า 158,900 บาท/เดือน (วิสาหกิจฯรับซื้อลิตรละ 10 บาท) ลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าเดือนละ 85,806 กก./Co2 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 42,500 ต้น/เดือน พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม สนับสนุนการทำงานของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนโดยทุนสนับสนุนขนาดเล็กโดยตรง (DAP – Direct Aid Program) เป็นงบประมาณที่จัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย ร่วมมือ ลดภาวะโลกร้อน ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมพลังงาน ทดแทนไบโอดีเซล วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล 0857824393,0894639723 email : yalabiodiesel@gmail.com
***วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลกับความสำเร็จในการต่อยอดกิจกรรมพลังงานทดแทนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการใน 3 จังหวัดภาคใต้

12193628_10208731634636707_473121601189971824_n