สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน

PNOHT570910001002005

PNOHT570910001002004PNOHT570910001002002

พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากภาวะวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยขาดความมั่นคงในหลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทำให้สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลต่อปี ขาดการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืนจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านพลังงานด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จึงเข้าร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง รณรงค์เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่พ่อค้า ประชาชน หน่วยงาน สถาบันการศึกษาและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่า จิตสำนึกของทุกคนจะช่วยให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างยาวนาน
       สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่าน สื่อนิทรรศการท้องถิ่น จำนวน 3 ครั้ง คือ งานเทศกาลขนมเค้กเมืองตรัง ครั้งที่ 24 งานสตรีตรัง สตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และ งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 25 ซึ่งตลอดระยะเวลาจัดงานมีผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมร้านประชาสัมพันธ์ฯ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง กว่า 2,000 คน
PNOHT570910001002001