สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังจัดอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการจังหวัดตรัง เมืองประหยัดพลังงาน

IMG_9838-600x400

ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการจังหวัดตรัง เมืองประหยัดพลังงาน โดยมี นายสมนึก มัชฌิกะ พลังงานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน จากดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในการเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงานต่อสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดตรังมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 5 จาก 14 จังหวัดในภาคใต้ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 128 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็นภาคขนส่ง 46% ภาคเกษตร 24% ภาคครัวเรือน 16% ภาคอุตสาหกรรม 12% และภาคอื่น ๆ 2% จากการคาดการณ์จะพบว่ามีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี การลดการใช้พลังงาน รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และจังหวัดตรังมีหน่วยงานที่ต้องรายงานผลการใช้พลังงานจำนวน 87 หน่วยงาน (ตามตัวชี้วัดจังหวัด) โดยที่ผ่านได้มีการลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ จากส่วนราชการอื่นรวมทั้งภาคเอกชนประมาณ 300 คน ดังนั้น สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรม การอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการอุปกรณ์ในอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดวิธีการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถคำนวณผลประหยัดด้านการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตได้