สำนักงานพลังงานตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน

PNOHT571001001001801 (1)

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ออกหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านแหลมไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเผยแพร่ความ รู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสการรับรู้เทคโนโลยีพลังงาน ความรู้ด้านพลังงาน
อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและการใช้พลังงานอย่างพอเพียง รู้จักเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้พลังงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีความยั่งยืน ให้ชุมชนมีการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ เช่น สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรือในครัวเรือน ซึ่ง อาจส่งผลให้ประชาชนก่อเกิดการสร้างรายได้และผลิตเทคโนโลยีใช้ เองในบ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายของรัฐบาลที่ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบPNOHT571001001001804