สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน”

ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก

s__16433154 s__16433155

          วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“วางแผนและจัดกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน” โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน เช่น สมาคมพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต สถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, นักวิชาการด้านพลังงานชุมชน จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนวัดเขาน้อย และผู้แทนพลังงานจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ

          “โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมร้อยและพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานชุมชน ร่วมสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ร่วมพัฒนากิจกรรมและแนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในชุมชน” นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          “การสร้างแนวทางและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสรรค์งานที่ดีมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนี้จะมีการจัดเวทีเพื่อสร้างแนวทางกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนอีก ๔ ครั้งในปีนี้” นายชาติ ไชยสิทธิ์ นายกสมาคมพัฒนาชุมชนกล่าว

          ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ให้ความคิดเห็นว่า “ความรู้และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน สำหรับชุมชนต้องการการส่งเสริมที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การสร้างกระบวนการเข้าถึงความรู้ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กับการวิจัยเรื่องพลังงานชุมชนให้มากขึ้น”

          “การสร้างเครือข่าย สามารถเริ่มได้จากการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ต่อการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ นักวิชาการ ต้องเริ่มจากการหาจุดร่วม ร่วมแก้ไขจุดต่าง ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต

          การทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐ นักวิชาการ และภาคประชาชน จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน