36-1

จากซ้ายไปขวา นายถิรวัจ จิตต์ภักดี Plant Manager Wisetek Thailand นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการแบตเตอรี่ยิชืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชนด้วยการเปิดหลอดไฟพลังงานแบตเตอรี่จากโครงการฯ

 

     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สสช.สป.พน.) ร่วมกับ #เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชน จ.เพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ อบต. Energy Awards ชุมชนต้นแบบพลังงานยังยืน จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

     ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มีบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๑๐ ที่ระบบไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครัวเรือนมีฐานะยากจน ชุมชนมีการพึ่งพาระบบโซล่าเซลเพื่อแสงสว่าง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่มาใช้งาน รวมทั้งมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีกระบวนการจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีความสนใจทำโครงการ CSR เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

36-2

     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน จึงนำมาสู่โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” โดยเชิญ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เกี่ยวกับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ ๑ ได้มีการส่งมอบแบตเตอรี่สำรองไฟขนาด ๑๒V ๒๐Ah จำนวน ๔๐๐ ลูก ให้ชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

      ในการดำเนินโครงการดังกล่าวนอกจากการประสานความร่วมมือแล้ว สสช.สป.พน. ยังมีบทบาทในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการ การเก็บข้อมูล สรุปบทเรียน การแผยแพร่โครงการผ่านสื่อต่างๆ การจัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลชุมชน ซึ่งผลการดำเนินโครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ระยะที่ ๑ มี ๗๐ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนแบตเตอรี่ทั้งหมด ๔๐๐ ลูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ได้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ชุมชนตั้งราคาประเมินแบตเตอรี่มือสองลูกละ ๕๐๐บาท) ชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันโดยมีระบบยืมคืนและมีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลรักษา เช่น ไม่แกะทำลายแบตเตอรี่ ไม่นำไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น

     สำหรับการขยายผลในระยะที่ ๒ จากการสรุปผลการดำเนินงานพบว่า มีครัวเรือนสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ครัวเรือนจากเดิม ๗๐ เป็น ๗๕ ครัวเรือน และมีความต้องการแบตเตอรี เพิ่มเป็นจำนวน ๘๐๐ ลูก สำหรับการขยายผลและเปลี่ยนให้กับสมาชิกในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

     จากผลการดำเนินโครงการข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการนำแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ ( Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเห็นควรที่ สสช.จะมีบทบาทในการเป็นหน่วยกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการแบตเตอรีสำหรับโซล่าชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ในการขยาผลต่อไป

36-3

36-4   36-5

36-6