20160603_153306

 

           สัมมนา “ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและ สถาบันคนคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนำเสนอภาพการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการที่ใช้ทำงาน ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในบทบาทต่างๆ

           ผู้ดำเนินเวที  โดย   ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ผู้เข้าร่วมเวที  

  1. นายเชาวรัช ทองแก้ว       ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป (สสช.)
  2. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ      พลังงานจังหวัดอุดรธานี
  3. นางสาวเกรยูร ช่ออัญชัญ   พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
  4. นายณัฐนนท์ จักกระโทก   อาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลคลองน้ำไหล
  5. นายโกศล แสงทอง        ประธานเครือข่ายพลังงานชุมชนป่าเด็ง
  6. ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ         วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  7. ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

20160603_153346 20160603_153306 20160603_131920 20160603_103059_001 20160603_103047_001 20160603_103022 20160603_102612 20160603_101931 20160603_101908_002 20160601_104435