14080035_10210047764459130_4825926647568293601_n

          วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัทไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มีบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๖,๘,๑๐ ที่ระบบไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครัวเรือนมีฐานะยากจน ชุมชนมีการพึ่งพาระบบโซล่าเซลเพื่อแสงสว่าง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่มาใช้งาน รวมทั้งมีแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีกระบวนการจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีความสนใจทำโครงการ CSR เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

          สำนักประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน จึงนำมาสู่โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” โดยมีหนังสือที่พน ๐๒๐๕/๗๔๕ ลว. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เชิญ บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เกี่ยวกับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินโครงการฯ -ขยายผลระยะที่ ๒ ได้มีการส่งมอบแบตเตอรี่สำรองไฟขนาด ๑๒V ๒๐Ah จำนวน ๘๐๐ ลูก ซึ่งผลการดำเนินโครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ระยะที่ ๑ มี ๒๕ ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนแบตเตอรี่ทั้งหมด ๔๐๐ ลูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ได้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ชุมชนตั้งราคาประเมินแบตเตอรี่มือสองลูกละ ๕๐๐บาท) ชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันโดยมีระบบยืมคืนและมีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลรักษา เช่น ไม่แกะหรือทำลายแบตเตอรี่ ไม่นำไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น

          จากผลการดำเนินโครงการข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการนำแบตเตอรี่มือสองสภาพดีสามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชนให้เต็มประสิทธิภาพ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ และเป็นกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการแบตเตอรีสำหรับโซล่าชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ในการขยายผลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม ความเป็นมาโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บ้านป่าเด็ง คลิ๊ก 

14064116_10210047766259175_7485851529037419215_n 14054046_10210047786939692_7366889508102867558_n 14051713_10210047787179698_6608741362783399397_n 14045537_10210047769419254_5937627025486104986_n