image69

 

         ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 ระหว่างวันที่ 20 – 31 ส.ค. 2559 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน ทั้งนี้ ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ กระทรวงพลังงานได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามรายงานการใช้ไฟฟ้ารายวันได้ที่ www.eppo.go.th และ EPPO Thailand facebook fanpage