โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อ­ยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกี­ยรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก­ได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเท­คนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ LESS เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการประกาศเกี­ยรติคุณ ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโค­รงการ LESS จึงไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://less.tgo.or.th/

 

13482804_10209454935918787_5062187465020939226_o13450862_10209454934438750_5709934768989565163_n 13502670_10209454936398799_7956631121177725660_o 13517517_10209454934718757_5448612187406311286_o13466520_10209454936358798_3329875625658813130_n