13962510_10209902219620600_8734109895213347581_n

          สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์ โดยมีจ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน

         โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 25 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ วางเป้าหมายชุมชนสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางการเกษตร 400 บาทต่อไร่ ทดแทนน้ำมัน 2,000 ลิตรต่อรอบการทำนา คิดเป็นเงินกว่า 48,000 บาทต่อรอบการทำนา และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 5.178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าแรงงานในการก่อสรา้ง ติดตั้ง สมทบพื้นที่สถานที่ในการติดตั้งระบบ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการกลุ่มโดยเก็บค่าบำรุงรักษาระบบ 120 บาทต่อไร่ สนับสนุนส่งเสริมโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลหนองแซง งบประมาณโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลเชิงเทคนิค : แผงขนาด 320 วัตต์ 80 แผง เครื่องแปลงไฟสำหรับใช้กับป้ัมน้ำขนาด 20 กิโลวัตต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 5641 1615-6