11831793_10207163263388406_7271656454442634443_n

 

          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานการอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมาธิการพลังงาน และคณะกรรมาธิการการศึกษา มาร่วมหารือในการปรับเนื้อหาวิชาพลังงาน ให้มีการดำเนินการทั้งระบบทุกกลุ่มการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของประเทศในภาพรวม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมรวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มการศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาพลังงานเป็นไปตามแนวทางข้างต้น คณะทำงานจึงได้มีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องโดยมีศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นเป้าหมายหนึ่งในสิบแห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนพึ่งตนเองที่หลากหลาย เช่น การเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน การใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อจัดทำทิศทางและแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงาน ทั้งในด้านเนื้อหาวิชา สื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และแนวทางพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชนโดยจะนำแนวทางดังกล่าว ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงานในการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้เป็นแผนดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสังคมแห่งความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) ให้ประชาชนชาวไทยมีความเข้าใจในธรรมชาติและบทบาทของพลังงานในชีวิตประจำวัน เชิงบูรณาการตั้งแต่การจัดหา การผลิต การใช้งาน และ ผลกระทบ การตัดสินใจด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นบุคคลที่มีความตระหนักรู้ด้านพลังงาน 7 ประการดังนี้

  1. พลังงานเป็นสิ่งที่วัดค่าได้ทางวิทยาศาสตร์ (Physical Science)
  2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลกเป็นผลมาจากการไหลเวียนพลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์และภายในโลก (Earth Science)
  3. ห่วงโซ่อาหาร คือกระบวนการเปลี่ยนรู้และจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Life Science)
  4. การใช้พลังงานของมนุษย์ต้องจัดหาและผลิตจากแหล่งต่างๆ (Engineering Technology and Practice)
  5. การตัดสินใจด้านพลังงานขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และปัจจัยทางสังคม (Decision)
  6. ปริมาณการใช้พลังงานของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม สภาพสังคมและนวัตกรรมของเทคโนโลยี (Behavior)
  7. คุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านพลังงาน (Quality of Life)

 

11826000_10207163263868418_7251645930052771442_n 11813506_10207163263308404_913425364824944015_n 11220900_10207163263348405_1077840261557771007_n 10986639_10207163263268403_450651960815852446_n