11855715_10207175593576653_9144663022878347577_n

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน

  1. รู้สถานการณ์ พลังงาน
  2. รู้ผลกระทบจากการใช้พลังงาน
  3. รู้พฤติกรรมการใช้พลังงานสิ้นเปลือง
  4. รู้ข้อมูลรูรั่วค่าใช้จ่ายพลังงาน
  5. รู้วัตถุดิบ ศักยภาพพลังงานทดแทน
  6. รู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม

11863260_10207175594336672_6856039065002909101_n 11218176_10207175594056665_663209256548113036_n

11825092_10207175593216644_1993459998237021214_n 11822544_10207175593016639_1624245123953617554_n