image33

 

[English below] เทคโนโลยีคนจน: รวมพลังคิดค้นโซล่าร์โฮมแด่ผู้ยากไร้

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ล้าหลังที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่เดือนละ 8,821 บาท/ครัวเรือน ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกรุงเทพฯ 5.6 เท่า และเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศ เพราะมีจำนวนคนยากจนถึง 65% ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด (รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน 2558, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ด้วยเหตุนี้ การเข้าถึงพลังงานทางเลือกในหมู่ผู้ยากไร้จึงเป็นเรื่องแสนเข็ญ เพราะเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพและปลอดภัย ยังมีราคาแพงมาก

          ด้วยเจตนาที่จะให้คนกลุ่มนี้ ที่เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงการใช้พลังงานทางเลือกให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ยูเอ็นดีพี จึงจัดเวทีรวมพลังนายช่าง เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีระบบโซล่าร์โฮม หรือระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในครัวเรือน ที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ปลอดภัย และเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนพื้นที่สูง

          ผู้ร่วมสัมมนาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7, คณะนายช่างโยธาจากองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผาบ่อง, อบต.เวียงเหนือ, และ อบต.ถ้ำลอด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีโซล่าร์โฮมกับ อาจารย์สุรเดช พหลโยธิน วิทยากรของโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ผลสรุปว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยการหาซื้อวัสดุระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาประกอบระบบโซล่าร์โฮมและแผงหลอด LED เอง จะทำให้มีต้นทุนราคาทั้งระบบฯ อยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทเท่านั้น ระบบดังกล่าวสามารถให้แสงสว่างในครัวเรือนได้ 4 จุด เพียงพอต่อความจำเป็นพื้นฐาน แต่นายช่างผู้ติดตั้งควรเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน จึงจะนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไปได้

          การส่งเสริมพลังงานทางเลือก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Pro-poor Renewable Energy Technology: Solar Home System for the Poor

          Mae Hong Son is the poorest province in Thailand with average monthly income at THB 8,821/household — 5.6 times lower than Bangkok — and with 65% of the total population identified as poor (2015 Human Progress Index, NESDB).

          With an intention to overcome barriers in renewable energy (RE) service provision to the poor, almost of whom reside on high terrains of Mae Hong Son, UNDP organized an expert forum on 4 July 2016 to identify appropriate solar home system (SHS) technology for the poor. This appropriate SHS technology should be reliable, very low-cost, safe and suitable for ethnic highlanders.

          Representatives from MHS Provincial Energy Office, technicians from 3 Tambon (sub-district) Administrative Organizations shared their good experiences with Mr. Suradej Phaholyothin, an RE expert of Science in Rural School, the National Science and Technology Development Agency. It was concluded that assembling SHS and LED light bulbs accessories certified by the Thai Industrial Standard Institute has been working well. Altogether, this applied technology costs around THB 4,500. It can generate light at 4 important points of each house, sufficient for basic human needs. However, technicians should be trained to understand functions and custom assembly technique of the system prior to the installation and training to communities.

          Renewable energy is livelihoods improvement through the use of green and clean energy.

Photo credit: MHS-RE project

ขอบคุณข้อมูลจาก UNDP Thailand

13921032_1147212248685770_2979058097547619980_n 13906940_1147212395352422_8617556274083757406_n 13900249_1147212438685751_7979018716316656033_n 13892177_1147212208685774_5736544890963662502_n  13873091_1147212285352433_6976460726548174153_n 13625368_1147212308685764_4076448084009576074_n

13892020_1147212258685769_5305685390009771155_n