สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ กระทรวงพลังงาน

Day1

– อ.ถนอมสิน ชาครีย์เวส

Download (PDF, 3.21MB)

Day2

– ดร.มารุต มณีสถิต

Download (PDF, 7.05MB)

– อ.โดม เจริญยศ

กำลังรอการอัพโหลด…