การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับมณี)
รอบ Monitoring and Evalution


                การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รอบ Monitoring and Evaluation
ในวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
พลังงานจังหวัดชุมพรได้รายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ/แผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โดยรายงานในประเด็นต่างๆดังนี้
๑. ความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการฯ
๒. รายงานผลสำเร็จของโครงการฯ
๓. ข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการฯ
๔. ปัญหา/อุปสรรค

        มีคณะผู้เดินทางและติดตามดังนี้
๑.นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
๒.นายศุภยุทธ สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน
๓. นางลัดดาวัลย์ ไชยวานิชย์ผล ผอ.กลุ่มครวจราชการ
๔. นางสาวฐิติรัตน์ ฐิติปพรพัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน