ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่องยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร เพื่อทกแทนการใช้  LPG  ในภาคครัวเรือน ด้วยวิธีประกาดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 18KB)