การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ­ึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบการดำเนินงานโดยมีโรงเรียนวัดเขาน­้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นแกนนำหลักในการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ บนความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากสำนักงา­นพลังงานจังหวัดพิษณุโลก