ฝึกอบรมเยาวชนฝึกอบรมเยาวชนฝึกอบรมเยาวชน

 

 

 

 

การฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่