ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยและหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่น Facebook,Twitter,InstagramหรือLINE
เป็นต้นโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สามารถติดต่อได้ที่

Facebook  https://www.facebook.com/energyuttaradit

ID.Line  energy.utt

โทรศัพ 055-444157 และ 081-1747889