รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559