ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง สำนังานพลังงานจังหวัดเชียงราย (ปปช.๐๗) ตามเอกสารแนบ

41479496_2279189315443831_7864464944408821760_n