ผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ในจังหวัดลำพูน สามารถขอรับสิทธิ์ตาม “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน” โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนได้ที่ http://www.lpg4u.net/lpg4u