โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
ผู้มีสิทธิกู้ :
1 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
2 โรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม
3 อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง ก่าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติ
4 บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ปิดรับสมัคร : ตุลาคม 2560
ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 5 ปี และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี
วงเงินกู้ : ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
ดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี (ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้)
สถานที่รับสมัคร : ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา, CIMB, แลนแอนด์เฮ้าส์, EXIM Bank
วิธีสมัคร :
1 กรอกใบสมัคร ยื่นเอกสารประกอบการกู้ที่ธนาคาร(ธนาคารพิจารณา 30 วัน)
2 พพ. พิจารณาภายใน 30 วัน
3 ธนาคารอนุมัติทำสัญญาเงินกู้กับผู้ประกอบการ (30 วัน)
4 สถานประกอบการได้รับเงินไปลงทุน
สอบถาม : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน 02-2245387
ดาวโหลดรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมที่
http://dedeenergyfund.com/

Leaflet_Front pr1png_Page1 pr2png_Page1 pr3png_Page1 pr4png_Page1 pr5png_Page1 pr5png_Page2 pr5png_Page3 pr5png_Page4