สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 255๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.3๐ น. ณ ห้องทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

eui-10 eui-9 eui-8 eui-7 eui-6 eui-1 eui-2 eui-4 eui-5