สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณงานตลาดนัดคลองถม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยรูปแบบของกิจกรรมคือนำเตาอั้งโล่เก่ามาแลกเตาซุปเปอร์อั้งโล่ใหม่ และนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟ LED ใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

img_3187 img_3170 img_3172  img_3024 img_3130 %e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2_1362