เมื่อวันที่11 ตุุลาคม 2559 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาติก่อสร้างสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.ยามานาชิอิเลคทรอนิก และตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาติสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) รายขออนุญาติใหม่ ณ บ.แพนดอร่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน1-1 1-2 1-3 1-4 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13