ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจรรม “รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคมลำพูน

ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก