วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลเชียงทอง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฉลาด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 

07   12 10    11

13  09

16  19

242521  22 23   02 03 04 05 26 29 27 29-1 28 30 31 32 3338

35

 
37                              39
06