ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศคณะการดำเนินงานโครงการฯ ส่งให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น บริเวณศูนย์ราชการโยธาธิการฯ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ไปให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ผลการพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับการสนันสนุน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้รับหนังสืออนุมัติโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย โทร 0-5375-1109 หรือ  0-5375-1110 ต่อ 14

ดาวน์โหลดเอกสาร

01 ประกาศรับสมัครโครงการSWPภัยแล้ง 1

02 ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ

03 ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ

04 ภาคผนวก ก

05 ผนวก ข แบบChecklist ประกาศ120959

06 ผนวก ข1หน้าปก และสารบัญ Checklist

07 ผนวก ข2รวมเอกสารแนบ Checklist

08 แผนการดำเนินการ 090959 up GC

เพิ่มเติม

ประกาศยกเลิกหลักการวิธีการเงื่อนไข

ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการเงือนไข

ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ