ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่มะ หมู่ที่ ๑ ตำบลศีรดอนมูล อำเภอเชียงแสน

s__6176915 s__6176914 s__6176913 s__6176911 s__6176910 s__6176908