กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ส่วนภูมิภาค

โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

“มีพลังงานมีความสุข” ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1504 1515  1525 1531 1539 1544 1548 1549 1551 1553 1558 1571 1573 1585 1586 1587  1595 1596 1597 1599 1600 1602 1607  125587 224509 224513 224516 224517

1593125583224519