กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่นักเรียน

โครงการส้รางความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ผ่านสื่อนิทรรศการส่วนกลางและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


.._6209 .._9722 124315 124317 124319 230542 230543 230544